Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Jarosław Cholewa informuje, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektromechanika Pojazdowa Jarosław Cholewa, z siedzibą przy ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków, e-mail: elektromechanikacholewa@gmail.com, tel. 503 072 080, 12 656 43 31.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego oraz Kodeksu Cywilnego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie bark możliwości wykonania naprawy przewidzianej umową.
• Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
− firmie księgowej w zakresie niezbędnym do rozliczenia faktur na podstawie zawartej przez administratora danych umowy powierzenia,
− firmie informatycznej obsługującej system informatyczny administratora danych na podstawie zwartej umowy powierzenia.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza EOG).
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia obowiązywania umowy, czyli od wykonania naprawy zgodnie z art. 646 Kodeksu Cywilnego, a następnie zostaną usunięte.
• Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

 

DANE KONTAKTOWE

 30-716 Kraków, ul. Przewóz 2

 12 656 43 31, 503 072 080

  elektromechanikacholewa@gmail.com